Szkolenia

Równe Traktowanie w działaniach warszawskich NGO – Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla osób pracujących na rzecz organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne dla m. st. Warszawy

O projekcie. 

Projekt Równe Traktowanie w działaniach warszawskich NGO,  realizowany przez Stowarzyszenie Pro Humanum i współfinansowany ze środków m. st. Warszawy,  jest odpowiedzią na zaistniałe potrzeby coraz bardziej różnorodnej społeczności Warszawy oraz organizacji pozarządowych realizujących w stolicy zadania publiczne.

Artykuł 32 Konstytucji RP zakłada, że wszyscy są równi wobec prawa oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Od 1 stycznia 2011 roku zaczęła obowiązywać w Polsce Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, zwana ustawą równościową, która gwarantuje obywatelem możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w sprawach o dyskryminację w tym również w dostępie do dóbr i usług. Podobne przepisy zawierają dokumenty prawa wspólnotowego, tj. Dyrektywy KE 2004/113/WE i 2000/43/WE oraz Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 1 czerwca 2005 r. – Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich – strategia ramowa, zgodnie z którymi Państwa członkowskie powinny dążyć do wprowadzania zagadnień dotyczących równego traktowania do głównego nurtu polityki.

Wspomniane działania powinny dotyczyć nie tylko dbałości o stworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych na poziomie krajowym, ale także podejmowanie konkretnych działań w celu zapewnienia równości szans dla wszystkich obywatelek i obywateli, bez względu na przynależność do grupy. Równość stanowi bowiem jedno z podstawowych praw człowieka, a mające ją utwierdzać przeciwdziałanie dyskryminacji jest jednym z najważniejszych narzędzi wspierających jej tworzeniu jako fundamentalnej wartości demokratycznej.

Dyskryminacja nie jest jedynie problemem innej narodowości czy koloru skóry. Dotyka ona także osoby ze względu na płeć, religię, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową czy niepełnosprawność.

Osoby pracujące i współpracujące z organizacjami pozarządowymi (NGO) powinny mieć świadomość, jakie znaczenie w ich pracy odgrywają osobiste poglądy i postawy, a także jak mogą rozpoznawać dyskryminację oraz przeciwdziałać praktykom dyskryminacyjnym, które są niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym oraz prawem każdego człowieka do szacunku i równego traktowania. Problematyka ta dotyczy wszystkich pracujących w NGO bez względu na zakres i kierunek działania. Stanowić będzie istotne wsparcie w kontaktach zarówno wewnętrznych organizacji jak i zewnętrznej pracy z klientami/ kami

Realizacja publicznych celów przez organizacje pozarządowe staje się coraz bardziej istotnym elementem prowadzenia polityki społecznej. Zasada subsydiarności, polegająca między innymi na powierzaniu lub wsparciu realizacji zadań, wpisujących się w priorytety władz publicznych, organizacjom pozarządowym ma coraz szersze zastosowanie. Dlatego tak ważne jest, aby organizacje pozarządowe rzeczywiście potrafiły wykonywać swoje zadania

Celem projektu jest zwiększanie świadomości i podnoszenie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację, poprzez przeprowadzenie szkoleń w formie standaryzowanego warsztatu antydyskryminacyjnego.

A zwłaszcza:

 • nabycie przez pracowników i pracowniczki warszawskich NGO wiedzy o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, prawie i aktach prawodawczych chroniących przed dyskryminacją, projektach równościowych, zdobycie umiejętności rozpoznawania i reagowania na dyskryminację
 • zwiększenie motywacji osób zatrudnionych w NGO do świadczenia usług w sposób równościowy
 • zwiększenie skuteczności oraz podniesienie poziomu działań skierowanych do osób z grup zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji w tym również dyskryminacji pośredniej i wielokrotnej.

Cele chcemy osiągnąć poprzez realizacje prezentowanego projektu edukacyjnego a tym samym wspierać warszawskie NGO w podnoszeniu kompetencji osób pracujących i współpracujących w organizacjach pozarządowych.

W ramach projektu odbędzie się cykl dwudniowych szkoleń warsztatowych.

Rekrutacja 

 W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę wypełnić załączony formularz i postępować zgodnie z instrukcją.

Dwudniowe warsztaty równościowe rozpoczną się w kwietniu bieżącego roku i będą odbywały się w Warszawie, przy placu Hallera.

Warsztat, opierający na interaktywnych metodach edukacyjnych, mających inspirować do współuczestnictwa i współdziałania, pozwoli uczestnikom na zdobywanie wiedzy i kompetencji poprzez doświadczanie.

Każdego dnia szkoleniowego przewidzieliśmy minimum 7 godzin interaktywnych zajęć, opartych na kreatywnych metodach nauczania, wzmacniających komunikację i pozwalających w przyszłości zastosować wiedzę w praktyce, a także zdobyć trwałe kompetencje społeczne.

Zakres tematyczny szkoleń obligatoryjnie zawierać będzie zagadnienia takie jak:

 • zjawisko dyskryminacji: stereotypy, uprzedzenia, mechanizmy powstawania, przejawy i konsekwencje dyskryminacji;
 • identyfikacja własnych stereotypów i uprzedzeń;
 • postrzeganie samego siebie (tożsamość pierwotna, wtórna, grupowa);
 • grupy dyskryminowane (przesłanki dyskryminacji, dyskryminacja wielokrotna);
 • rodzaje dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja przez asocjację, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji, zakaz działań odwetowych);
 • identyfikowanie i sposoby reagowania na dyskryminację: z pozycji osoby dyskryminowanej (doświadczającej dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami), świadka dyskryminacji oraz osoby dyskryminującej;
 • przepisy prawa zakazujące dyskryminacji (prawo krajowe, prawo wspólnotowe, prawo międzynarodowe);
 • jak działać i pracować w NGO stosując perspektywę równościową;
 • jak konstruować projekty, programy, działania z zachowaniem równości i eliminować dyskryminację.

Jednym z punktów szkoleń będą spotkania w ramach tzw. „Żywych bibliotek”. Badania psychologiczne potwierdzają dwa rodzaje związku między kontaktem międzygrupowym a postawami. Po pierwsze – postawy mogą wpływać na kontakt międzygrupowy, tj. hamować go w stosunku do tych osób, wobec których żywimy niechęć lub stymulować w stosunku do grup, które darzymy sympatią (Binder i in., 2009). Z drugiej strony, kontakt, czyli znajomość przedstawicieli danej grupy może kształtować postawy – na przykład znajomość z osobą przynależącą do mniejszości etnicznej może zmienić stosunek do całej grupy, którą ta osoba reprezentuje (Allport, 1954).

W czasie warsztatów odbędą się także projekcja filmu oraz dyskusje, ćwiczenia i gry symulacyjne.

Aktualnie dostępne terminy  szkoleń można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają wydrukowane i elektroniczne materiały szkoleniowe. Zapewnione zostaną także przerwy kawowe oraz poczęstunek zgodny z preferencjami uczestników. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Rekrutacja

pobierz plakat

pobierz ulotkę

Skip to content