Pro Humanum

O nas

Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Respektowanie zasady równego traktowania oraz ochrona przed dyskryminacją należy do najbardziej oczywistych obowiązków demokratycznego państwa.

W Polsce nakaz ten wypływa wprost z Konstytucji, prawa unijnego, a także międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, które zakazują dyskryminacji m.in. z przyczyn: płci, “rasy”, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.

Jednak prawny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji nie rozwiązuje problemu jej istnienia. Według badań społecznych, polskie społeczeństwo wciąż jest nietolerancyjne, pełne żywych stereotypów i uprzedzeń, lęku i nienawiści do tego co inne, obce. Stowarzyszenie PRO HUMANUM podejmuje więc szereg działań zmierzających do zmiany tej sytuacji.

Uleganie stereotypom, uprzedzenia i dyskryminacja mają bowiem niszczycielski wpływ na życie wielu z nas. Miliony ludzi, wyłącznie z powodu przynależności do którejś z grup “mniejszościowych” doświadcza upokorzeń, nierównego traktowania, agresji, nienawiści i innych form dyskryminacji. Dlatego widzimy potrzebę prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom współczesnego życia społecznego – w tym edukacji upowszechniającej wiedzę na temat praw człowieka i obywatela, promującej wielokulturowość i tolerancję, kształtującej postawy otwarte na świat.

Skip to content