Statut

stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę PRO HUMANUM – stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie zapisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz krajowych mieści się w Warszawie. 2. W przypadku, gdy służy to realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, dopuszczalne jest prowadzenie działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i charakter prowadzonej działalności są zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7.

Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup społecznych oraz prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom współczesnego życia społecznego, w tym edukacji na rzecz upowszechniania wiedzy na temat praw człowieka oraz zapobiegania przejawom dyskryminacji. Celami Stowarzyszenia są: a.budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego; b.dążenie do przeciwdziałania dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego; c.kształtowanie postaw otwartych na świat, promowanie wielokulturowości i tolerancji; d.propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi z grup marginalizowanych społecznie; e.tworzenie oferty edukacyjnej odpowiadającej wymogom współczesności; f.popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki praw człowieka i obywatela; g.aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a.prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej; b.prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej; c.prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej tematycznie z celami statutowymi; d.organizowanie konferencji, wykładów, warsztatów oraz innych imprez kulturalno-oświatowych; e.działania na rzecz promocji etyki zawodowej i rynku pracy wolnego od dyskryminacji; f.współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych; g.kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego; h.współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna przy realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, dla członków uczestników, oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dla pozostałych członków. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do: a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia; b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia; c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.2. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do: a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; c) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia poprzez propagowanie jego celów i zadań.

§ 13.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia; 2) śmierci członka; 3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy; 4) wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień statutu, na skutek decyzji Zarządu Głównego.2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, orzeka Zarząd Główny podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia; 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami krajowymi Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd Główny, c) Komisja Rewizyjna.

§ 15.

1.Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. 2.Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). 3.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 16.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wolne stanowisko. Walne Zebranie Członków

§ 17.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 18.

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po zakończonym. 3.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 4.Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący. 5.Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. 5.Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. 6.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków. 7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 1) Zarząd Główny, 2) Komisja Rewizyjna.8.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 9.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 1) uchwalenie statutu i jego zmian, 2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 5) ustalenie wysokości składek członkowskich, 6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny: 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 3) na pisemny wniosek, co najmniej 15 członków zwyczajnych.2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 21.

1.Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 2.Zarząd Główny składa się z 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika. 3.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 22.

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia; c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych; e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków; g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; h) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 23.

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 3.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia; b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu; d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24.

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 2.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu. 3.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 25.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:a) składki członkowskie, b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których jeden jest Prezesem lub Wiceprezesem.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2.Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.
Skip to content