Nasza misja

Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego

Przeciwdziałanie dyskryminacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Nasza misja

Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie dyskryminacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Fundamentem wizji społeczeństwa obywatelskiego jest CZŁOWIEK jako autonomiczna jednostka, dążąca do pełnego rozwoju swoich możliwości, charakteryzująca się wysoką aktywnością w rozmaitych dziedzinach życia publicznego. Podłoże kulturowe społeczeństwa obywatelskiego stanowi wysoka tolerancja i otwartość.

Społeczeństwo otwarte to typ społeczeństwa, w którym panuje wolność myśli i przekonań, a jednostka ma prawo do osobistych decyzji. Nie ma w nim obowiązujących a priori sposobów postępowania i nie występuje żaden uniwersalny światopogląd. Koncepcja społeczeństwa otwartego opiera się na zasadzie tolerancji, uznania różnorodności i akceptacji odrębności (etnicznej, światopoglądowej, narodowościowej itd.).

Nasza wizja postawy obywatelskiej w otwartym społeczeństwie odnosi się do podejmowania wspólnych działań, aby zrealizować cel jakim jest dobro wspólne danej społeczności. Jednostki wykazujące postawę obywatelską są gotowe do przyjęcia odpowiedzialności za daną społeczność, a także do udzielania wsparcia pozostałym członkom i poświęcenia w imię dobra wspólnego.

Edukacja jest kluczem do kreowania postaw. Zatem edukacja obywatelska to praktyki i działania mające na celu lepsze przygotowanie ludzi do aktywnego uczestniczenia w demokratycznym życiu. Obejmuje ona promowanie zasad i wartości demokratycznych oraz tych związanych z prawami człowieka (jak godność ludzka, równość, solidarność, brak dyskryminacji, pluralizm). Jej częścią jest edukacja globalna, która rozszerza zakres wychowania przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

To Nasz podstawowy cel działania, dlatego szkolimy, organizujemy konferencje i seminaria, publikujemy, bierzemy udział w kampaniach społecznych oraz prowadzimy bezpośrednią pomoc doradczą dla osób, które z różnych przyczyn nie radzą sobie z rzeczywistością.

Skip to content