O nas,

Chronimy przed dyskryminacją

Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Co robimy?

Edukacja

Szkolenia i warsztaty

Wsparcie i doradztwo prawne

Udzielamy porad i wsparcia w zakresie m.in.: legalizacji pobytu, zawarcia związku małżeńskiego, spraw z zakresu prawa pracy, praw pracowniczych, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, problemów z zadłużeniem.

Wsparcie i doradztwo zawodowe dla migrantow

Udzielamy porad i wsparcia w zakresie m.in.praw i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu i pracy w Polsce, wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nasza misja

Budowa otwartego społeczeństwa obywatelskiego

Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie dyskryminacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Fundamentem wizji społeczeństwa obywatelskiego jest CZŁOWIEK jako autonomiczna jednostka, dążąca do pełnego rozwoju swoich możliwości, charakteryzująca się wysoką aktywnością w rozmaitych dziedzinach życia publicznego. Podłoże kulturowe społeczeństwa obywatelskiego stanowi wysoka tolerancja i otwartość.
Skip to content