Standard antydyskryminacyjny

Rada Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaopiniowała

Standard antydyskryminacyjny.

W wydanej przez siebie opinii RGNiSW rekomenduje uczelniom włączenie kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy do statutów uczelni.

Rada stwierdza, że przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy należy traktować jako działanie spójne z etosem akademickim i racjonalne. Przyznaje, że wszelkie przejawy dyskryminacji i przemocy powinny się spotykać ze zdecydowanym sprzeciwem struktur uczelnianych.

Rada uznaje wkład zespołu w wypracowywanie niezbędnych standardów w omawianym zakresie. Uważa zaproponowany projekt za wstępny i wymagający dalszych prac.

Przypomnijmy – Standard antydyskryminacyjny dla uczelni powstał w ramach projektu „Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji” realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny wraz z organizacjami partnerskimi (m.in. Autonomią, Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej). Celem działań grupy projektowej było przedstawienie rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. Standard ma służyć dbaniu o najwyższe standardy działania uczelni m.in. w zakresie kształcenia, badań, a także zapewniać bezpieczne oraz wolne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki.

W skład zespołu, który opracował Standard wchodziły ekspertki związane ze środowiskiem akademickim i społeczeństwa obywatelskiego: Magdalena Stoch, Agata Teutsch, Katarzyna Jurzak-Mączka, Ewa Dąbrowa, Ewa Okroy, Ela Okroy, Agnieszka Sznajder, Agnieszka Kozakoszczak.

Standard Antydyskryminacyjny dla uczelni został objęty patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Skip to content