Różnorodność w Praktyce — edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych

Ogólnopolski projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum jest odpowiedzią na zaistniałe potrzeby coraz bardziej różnorodnego społeczeństwa. Bez odpowiedniego przygotowania relacje funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej z obywatelami państw trzecich będą odbiegały od standardów Unii Europejskiej, gwarantujących godność i poszanowanie drugiego człowieka. W tej sytuacji edukacja urzędników i funkcjonariuszy publicznych wydaje się szczególnie ważna.

O projekcie

Różnorodność w praktyce — edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych” — ogólnopolski projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Ksenofobia, uprzedzenia i stereotypowe postrzeganie innych, w tym cudzoziemców to główne przyczyny dyskryminacji obywateli państw trzecich. W obliczu rosnącej wieloetniczności w Polsce pojawia się szereg wyzwań zarówno wobec organów państwa, jak i całego społeczeństwa. Jednym z nich jest realizacja takiej polityki społecznej, która zapewni bezpieczeństwo i przestrzeganie praw człowieka osobom szczególnie narażonym na dyskryminację i przemoc.

Badania Instytutu Spraw Publicznych z 2010 r. wykazują, że ocena przygotowania polskich urzędów do pracy z cudzoziemcami nie jest pozytywna. Większość respondentów oceniła swoje kontakty z policją i innymi służbami publicznymi jako negatywne. Brak zainteresowania ze strony funkcjonariuszy, niewłaściwe traktowanie czy lekceważenie rasistowskiego charakteru przestępstwa – to najczęściej przytaczane zarzuty wobec pracowników służb publicznych. Niewłaściwa postawa urzędników i funkcjonariuszy publicznych często utwierdza cudzoziemców w przekonaniu, że nie warto zgłaszać przestępstwa popełnionego na tle rasowym ze względu na lekceważący stosunek przedstawicieli służb publicznych do poszkodowanych. Ataki werbalne i pozawerbalne o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym cudzoziemcy definiują jako działania ukryte, ponieważ większość z nich nie zostaje nigdy zgłoszona. Jednym ze sposobów przeciwdziałania takim sytuacjom jest edukacja oraz nabywanie doświadczeń przez urzędników/ki i funkcjonariuszy/ki służb publicznych zwłaszcza współpracujących z cudzoziemcami.

Projekt „Różnorodność w praktyce — edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych” jest odpowiedzią na zaistniałe potrzeby coraz bardziej różnorodnego społeczeństwa. Bez odpowiedniego przygotowania relacje funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej z obywatelami państw trzecich będą odbiegały od standardów Unii Europejskiej, gwarantujących godność i poszanowanie drugiego człowieka. W tej sytuacji edukacja urzędników i funkcjonariuszy publicznych wydaje się szczególnie ważna.

Celem projektu jest:

▪ uwrażliwienie na zjawisko nierównego traktowania

▪ nabycie umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji

▪ zwiększenie motywacji do kierowania się zasadą tolerancji oraz szacunku wobec osób z różnych grup cudzoziemskich

▪ dostarczenie wiedzy oraz umiejętności do korzystania z takich wzorów zachowań, które sprzyjają realizacji postaw otwartych dla kontaktów z cudzoziemcami.

W ramach projektu odbędzie się cykl dwudniowych szkoleń warsztatowych uzupełniony opracowaniem podręcznika Dobrych Praktyk, który będzie zawierał wypracowane podczas warsztatów przykłady mające służyć dalszej edukacji oraz poprawie jakości pracy.

Projekt adresowany jest m.in. do Straży Granicznej, Straży Miejskiej, służb pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, urzędów miast, gmin i powiatów.

Program zakończy ogólnopolska konferencja, podczas której omówione zostaną dobre praktyki, przedstawiony będzie raport oraz ewaluacja projektu.

Rekrutacja

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę wypełnić załączony formularz i postępować zgodnie z instrukcją.

Instytucje, które chciałyby zgłosić większą grupę pracowników lub zorganizować szkolenie zamknięte, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią 22 648 11 11

Każda zgłaszana osoba powinna przesłać imienny formularz.

Pobierz:

Warsztaty Równościowe rozpoczną się w maju bieżącego roku i będą odbywały się w pięciu miastach Polski: Białystok, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Warszawa. Zaplanowano cykl dwudniowych warsztatów szkoleniowych, których idea wynika z doświadczenia trenerów i trenerek stowarzyszenia Pro Humanum, rekrutujących się ze środowisk akademickich.

Założono, że tylko taka forma sprzyja i umożliwia rozwój i doskonalenie się wiedzy, umiejętności i postaw. Konieczne jest uruchomienie procesu uczenia się przez doświadczenie. Formą szkoleniową, która najpełniej pozwala uzyskać taki efekt, jest warsztat.

Istotą warsztatu jest to, iż opiera się on na interaktywnych metodach edukacyjnych, mających inspirować do współuczestnictwa i współdziałania.

Przyjęto, że scenariusz warsztatu oparty zostanie na kilku fazach realizowanych za pomocą różnych ćwiczeń opartych na różnych metodach i technikach, które uwzględniają indywidualne style uczenia się oraz szerszy kontekst edukacyjny.

Każdy dzień szkoleniowy to minimum 7 godzin interaktywnych zajęć, opartych na kreatywnych metodach nauczania, wzmacniających komunikację i pozwalających w przyszłości zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Ramowy program warsztatu przedstawia się następująco:

● Wprowadzenie do problematyki warsztatów, cele, zasady pracy, omówienie przebiegu zajęć

● Tożsamość pierwotna i wtórna i jej wpływ na codzienne życie

● Pojęcia równe traktowanie, dyskryminacja, gender

● Mechanizmy powstawania dyskryminacji i jej przejawy, w tym dyskryminacja wielokrotna, wpływ dyskryminacji na życie osób jej doznających

● Mechanizmy tworzenia się stereotypów i uprzedzeń — najczęstsze przejawy z uwzględnieniem specyfiki instytucji (miejsca pracy uczestników szkoleń)

● Sposoby reagowania na dyskryminację – ja w roli osoby dyskryminującej i doświadczającej dyskryminacji

● Mowa nienawiści jako przejaw dyskryminacji cudzoziemców

● Różnice kulturowe, praca z cudzoziemcami z różnych regionów i grup społecznych

● Zakaz dyskryminacji w przepisach prawa krajowego i europejskiego

● Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zasady i efekty jej wprowadzenia

● Testy dyskryminacyjne – charakterystyka techniki i zastosowanie

● Polityka równych szans w różnych sferach życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cudzoziemskiej

● Omówienie Dobrych Praktyk instytucjonalnych ułatwiających prace z środowiskiem cudzoziemskim. Spotkanie z „Żywą Książką”

● Podsumowanie doświadczeń ze szkolenia, ewaluacja, zakończenie zajęć.

Rekrutacja rozpocznie się w marcu i potrwa do końca sierpnia bieżącego roku.

Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają wydrukowane i elektroniczne materiały szkoleniowe. Zapewnione zostaną także przerwy kawowe, wyżywienie i nocleg oraz dowóz z dworca do miejsca szkolenia.

Stowarzyszenie ponosi wszelkie koszty uczestnictwa w warsztatach.

Przewidujemy jedynie jednorazową odpłatność w kwocie. 65,- zł

 

Relacje ze szkoleń

Służba więzienna

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Konferencja

Relacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Galeria zdjęć

Publikacje

Raport końcowy

Dobre praktyki

Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID 2007-2013

Skip to content