PROJEKT EDUKACYJNY „OCHOTNICZE HUFCE PRACY W PRZECIWDZIAŁANIU DYSKRYMINACJI I ZWIĄZANEJ Z NIĄ PRZEMOCY”

W okresie od lipca do października 2008 r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM we współpracy z Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP realizuje projekt edukacyjny: „Ochotnicze Hufce Pracy w przeciwdziałaniu dyskryminacji i związanej z nią przemocy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w ramach dotacji otrzymanej w konkursie inicjatyw organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu jest ograniczenie przejawów dyskryminacji i przemocy w OHP-ach poprzez identyfikowanie i właściwe reagowanie na dyskryminację i związaną z nią przemoc.
Projekt ma charakter pilotażowy i obejmuje swoim zasięgiem jednostki terenowe OHP w województwie mazowieckim. Jego realizacja będzie polegać na przeprowadzeniu pięciu dwudniowych 16-godzinnych szkoleń na temat identyfikowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz związanej z nią przemocy dlajednej 25 osobowej grupy kadry pracującej w OHP oraz czterech 25 osobowych grup młodzieży objętej opieką OHP. Wszystkie szkolenia odbywają się w jednostce OHP w Zwoleniu. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrot kosztów podróży.

Konstrukcja 16 – godzinnych szkoleń opiera się na wykorzystywaniu aktywnych metod pracy z grupą, dużej ilości ćwiczeń umożliwiających uczenie się poprzez doświadczanie, przeżywanie, odkrywanie i zrozumienie.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poznają mechanizmy kształtujące postawy antydyskryminacyjne i antyprzemocowe oraz możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku zdarzenia mającego znamiona dyskryminacji lub przemocy (zarówno z punktu widzenia świadka, jak i ofiary)

Program składa się z następujących komponentów:

 1.   Wiedza:
  • definicje dyskryminacji i związanej z nią przemocy,
  • przyczyny oraz przejawy dyskryminacji i związanej z nią przemocy,
  • instrumenty ochrony przed dyskryminacją i związanej z nią przemocą,
  • podstawowa wiedza dotycząca mechanizmów prawnych stosowanych w przypadkach dyskryminacji lub przemocy
 2.  Działania:
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i związanej z nią przemocy,
  • ochrona przed skutkami dyskryminacji i związanej z nią przemocy,
  • reagowanie na przejawy dyskryminacji i związanej z nią przemocy,
  • efektywna komunikacja i skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
  • stosowanie strategii związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i związanej z nią przemocy,
  • zarządzanie różnorodnością w placówce,
 3. Trening podnoszenia własnej świadomości w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocy:
  •  postrzeganie samego siebie,
  • tożsamość grupowa – postrzeganie grup, których jestem członkiem,
  • postrzeganie innych grup,
  • wpływ uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu ludzkiej różnorodności.

Więcej o przeciwdziałaniu dyskryminacji: link

Więcej o diagnozowaniu i przeciwdziałaniu przemocy: link

Program przewiduje również projektowanie działań w placówkach macierzystych – stworzenie tzw. bazy pomysłów na aktywności obywatelskie z zakresu przeciwdzialania dyskryminacji i związanej z nią przemocy.

Więcej o metodzie projektu: link

Podczas szkolenia uczestnicy – kadra otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych, który umożliwi multiplikację treści szkoleń w jednostkach terenowych OHP województwa mazowieckiego. Wszyscy biorący udział w szkoleniu zostali zobowiązani przez Mazowiecką Komendę OHP do przeprowadzenia w swoich placówkach macierzystych zajęć nt przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocy.

Zakładamy, że projekt zainicjuje nie tylko działania antydyskryminacyjne, ale również stworzy systemową propozycję rozwiązań w zakresie wprowadzania polityki równych szans i zarządzania różnorodnością w placówkach OHP na terenie województwa mazowieckiego.

Informacji nt projektu udziala koordynator – Izabela Podsiadło – Dacewicz:
e-mail: ngo@prohumanum.org

Skip to content