PESEL – opinia prawna

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi może nastąpić na wniosek, jednak konieczne jest podanie konkretnej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek jego posiadania.

Oznacza to, że wskazanie podstawy prawnej jest konieczne tylko wówczas, jeśli posiadanie numeru PESEL wymagane jest przez przepis prawa i tylko w odniesieniu do konkretnej sytuacji cudzoziemca.

Na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest konieczne posługiwanie się numerem PESEL, ponieważ ustawa w przypadku jego braku dopuszcza podanie w jego miejsce numeru dowodu osobistego lub paszportu (art. 33, art. 35, art. 36 ust. 15 pkt 1, art. 40e ust. 6, art. 43, art. 45 tej ustawy).

Podobnie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wymaga posługiwania się numerem PESEL, bowiem w jego miejsce dopuszcza podanie przez osobę, której nie nadano PESELu numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość (art. 49 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 2 pkt 3, art. 56 ust. 2 pkt 1 lit. e, art. 77 tej ustawy).

Również cudzoziemiec studiujący w Polsce nie jest z tego tytułu zobowiązany do posiadania numeru PESEL, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w wykazie danych studenta zamieszcza się numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości (art. 170c ust. 2 pkt 2 tej ustawy).

Do posiadania numeru PESEL będzie natomiast uprawniony cudzoziemiec, który ma zostać wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, gdyż zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, takie dane ujawnia się w rejestrze.

Jeżeli organ administracji (a nie pracodawca) żąda podania numeru PESEL, powinien wskazać podstawę prawną, z której to wynika.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281);
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 w sprawie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi (D.U. z 2014 r. poz. 1942).

UWAGA:

Ponieważ przepisy dotyczące PESEL często ulegają zmianie, prosimy o ich weryfikacje na następującej stronie Urzędu m. st. Warszawa 

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/nadanie-numeru-pesel-osobie-obowi-zanej-na-podstawie-odr-

 

Skip to content