Statut stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
PRO HUMANUM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę PRO HUMANUM – stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie zapisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz krajowych mieści się w Warszawie.

2. W przypadku, gdy służy to realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, dopuszczalne jest prowadzenie działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i charakter prowadzonej działalności są zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7.

Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup społecznych oraz prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom współczesnego życia społecznego, w tym edukacji na rzecz upowszechniania wiedzy na temat praw człowieka oraz zapobiegania przejawom dyskryminacji.Celami Stowarzyszenia są:
a.budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego;
b.dążenie do przeciwdziałania dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
c.kształtowanie postaw otwartych na świat, promowanie wielokulturowości i tolerancji;
d.propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi z grup marginalizowanych społecznie;
e.tworzenie oferty edukacyjnej odpowiadającej wymogom współczesności;
f.popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki praw człowieka i obywatela;
g.aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a.prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;
b.prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej;
c.prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej tematycznie z celami statutowymi;
d.organizowanie konferencji, wykładów, warsztatów oraz innych imprez kulturalno-oświatowych;
e.działania na rzecz promocji etyki zawodowej i rynku pracy wolnego od dyskryminacji;
f.współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych;
g.kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego;
h.współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna przy realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, dla członków uczestników, oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dla pozostałych członków. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.2. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
c) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia poprzez propagowanie jego celów i zadań.

§ 13.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia;
2) śmierci członka;
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;
4) wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień statutu, na skutek decyzji Zarządu Głównego.2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, orzeka Zarząd Główny podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia;
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 15.

1.Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2.Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 16.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wolne stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 17.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 18.

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po zakończonym.
3.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
5.Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
5.Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
6.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd Główny,
2) Komisja Rewizyjna.8.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalenie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 15 członków zwyczajnych.2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 21.

1.Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.Zarząd Główny składa się z 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.
3.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 22.

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych;
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
h) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 23.

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24.

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 25.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których jeden jest Prezesem lub Wiceprezesem.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.