Jestem 60+. Nie dyskryminuj mnie

Stowarzyszenie Pro Humanum w partnerstwie z Fundacją Projekt Starsi rozpoczyna realizację trzyletniego projektu „Jestem 60+. Nie dyskryminuj mnie” skierowanego do pracownic/ów służby zdrowia (kierowników placówek, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarek środowiskowych, obsługi rejestracyjnej), pomocy społecznej (pracowników socjalnych, koordynatorów usług opiekuńczych, opiekunów osób starszych) i osób starszych z terenu Warszawy. Projekt składa się z dwóch części: szkolenia dla służby zdrowia i pomocy społecznej oraz spotkania informacyjne na temat dyskryminacji dla osób starszych. Działania będą prowadzone w 2017, 2018 i w 2019 roku.

Celem szkoleń, w formie standaryzowanego warsztatu, jest zwiększenie świadomości i podniesienie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz pracy z klientem trudnym, w tym osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które mają poczucie wykluczenia. Uczestnicy będą mieli możliwość zwiększenia własnych kompetencji m.in. dzięki umiejętności rozpoznawania stereotypów i uprzedzeń oraz świadomości ich wpływu na relacje z pacjentami, w miejscu pracy i świadczone usługi. 

Szkolenie realizuje również &.3.1 Zarządzenia NR 490/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w jednostkach miasta st. Warszawy w brzmieniu: „Kierownicy jednostek m.st. Warszawy aktywnie przeciwdziałają mobbingowi, molestowaniu seksualnemu lub dyskryminacji poprzez wdrożenie i realizację wewnątrzzakładowych procedur oraz podejmowanie działań prewencyjnych, w szczególności szkoleń pracowników”.

Celem spotkań informacyjnych dla osób starszych jest nabycie podstawowej wiedzy o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, prawach pacjenta oraz prawie i aktach prawodawczych chroniących przed dyskryminacją oraz zdobycie umiejętności rozpoznawania i reagowania na dyskryminację.

W badaniach przeprowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej [1] została oceniona dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia. Wyniki wskazują, że co szósta osoba czuła się dyskryminowana ze względu na wiek. Najczęściej doświadczano tego w relacji z lekarzem (75%), a następnie pielęgniarką (23%) i pracownikami rejestracji (12%). Główne zastrzeżenia osób starszych dotyczyły sposobu komunikowania, w tym nie wyjaśnianiu terminologii medycznej oraz odmowy leczenia, specjalistycznej pomocy argumentowana wiekiem. Podobne wnioski uzyskano po analizie odpowiedzi osób, które były świadkami dyskryminacji – dotyczyło to co piątego badanego.

Najczęściej wymienianymi miejscami dyskryminacji są oddziały szpitalne, poradnie lekarzy rodzinnych oraz poradnie lekarzy specjalistycznych. Ponad 60% ankietowanych uważało, że dyskryminacja ze względu na wiek jest problemem społecznym.

Dane z badań jak i obserwacja wskazują, że osoby starsze są szczególnie narażone na wykluczanie. Ważne więc jest przygotowanie otoczenia do obsługi i pracy z osobami 60+. Jednym ze sposobów jest edukacja, niezwykle istotne jest szkolenie np. służb medycznych (personelu medycznego oraz pracowników ochrony zdrowia) w placówkach lecznictwa otwartego i zamkniętego. Ważne jest również uświadamianie seniorom, a także ich rodzinom znaczenia i uprawnień wynikających z praw pacjentów oraz identyfikowania i reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na wiek.

[1] Kropińska S., Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia. Poznań 2013.

 Pierwsze dwa terminy szkoleń: 08-09 czerwca i 19-20 czerwca. Zapraszamy!

W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt z Fundacją Projekt Starsi – Magdalena Rutkiewicz, 519 139 207, m.rutkiewicz@projektstarsi.pl

Projekt Starsi

pobierz ulotkę

zobacz film

posłuchaj spotu

 

Skip to content