Biuro Porad Społecznych

Okres realizacji: 2009-2012

Poradnictwo społeczne dla osób w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszanie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrz rodzinne.

POMOC SPECJALISTÓW

Jeżeli jesteś osobą znajdująca się w sytuacji trudnej ze względu na: płeć, narodowość, bezrobocie, niepełnosprawność, konflikty rodzinne. Jesteś cudzoziemcem lub uchodźcą, czujesz się dyskryminowany/a, potrzebujesz wsparcia i porady. Możesz ją uzyskać w naszym biurze w poniedziałki i wtorki w godz. 12-17 w pozostałe dni od godz. 11-16, po uprzednim, telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu spotkania.

Porad udziela prawnik, psycholog, doradca zawodowy

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNE

Obejmuje poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, diagnostykę – wyboru szkoły, badanie predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych, narkomania, alkoholizm, przemoc.

Celem poradnictwa jest pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie i otaczającej nas rzeczywistości, uodpornienie się na sytuacje trudne, umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe to udzielanie osobom poszukującym pracy (zarówno bezrobotnym, jak i zamierzającym zmienić  pracę) pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Coraz częściej doradztwo zawodowe staje się niezbędnym elementem w planowaniu własnej kariery zawodowej.

Celem doradztwa zawodowego jest pomoc osobie w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego po to, aby umożliwić trafny wybór pracy lub odpowiednią zmianę zawodu.

Doradztwo zawodowe świadczone jest w formie indywidualnej i grupowej:

Nasza pomoc polega na pomocy w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór, zmianę zatrudnienia lub osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Na każdym etapie życia możemy udzielić pomocy w wyborze typu szkoły, kierunku kształcenia, zatrudnienia, przekwalifikowywania lub ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy.

DORADZTWO PRAWNE

Obejmuje porady i informacje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa uchodźców.

Nie udzielamy porad z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa karnego.

Celem poradnictwa jest pomoc osobom w sytuacjach trudnych:

  1. ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszanie praw obywatelskich,
  2. pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrz rodzinne,
  3. pragnącym uregulować prawo do pobytu na terytorium RP,
  4. pochodzącym ze środowisk marginalizowanych i stygmatyzowanych,
  5. pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

Zasady udzielania pomocy:

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji prawnej proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania, osobiście lub telefonicznie oraz przygotowanie kopii dokumentów związanych ze sprawą (dokumenty nie podlegają zwrotowi).

Pracownicy Biura nie posiadają legitymacji do reprezentowania zainteresowanych osób w postępowaniu administracyjnym lub sądowym, nie regulują za osoby składające pozwy lub wnioski opłat rządowych, (osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych).

W sprawach szczególnie skomplikowanych bądź nie leżących w kompetencjach Biura, pracownicy – za zgodą osoby zainteresowanej – przekażą sprawę właściwemu podmiotowi.

 

Skip to content