Różni ale Równi

Biuro Porad Społecznych dla cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem integracji mieszanych małżeństw i związków partnerskich.

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2013

Działania: kursy języka polskiego (2 grupy- 6 miesięcy), spotkania otwarte z „Żywymi Książkami”, doradztwo prawne, zawodowe i międzykulturowe

O projekcie:

Celem projektu jest integracja cudzoziemców, repatriantów i reemigrantów mieszkających na terenie m.st. Warszawy ze społecznością lokalną oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne oraz pomoc w adekwatnej adaptacji do środowiska przebywania.

Projekt współfinansowany z budżetu m.st. Warszawy

Spotkanie z „Żywą Książką”

Ideą wydarzenia jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu w celu przełamania barier i przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji. Spotkania z cudzoziemcami pozwalają na poznanie kultury, tradycji kraju ich pochodzenia. Mogą przybrać formę dyskusji, spotkań tematycznych z pisarzami, poetami, zespołami folklorystycznymi, mogą również towarzyszyć wystawom fotografii i sztuki.

Koordynator: Jolanta Lange

Skip to content